Zavřít

 

 

Model třebíčského ghetta k roku 1850 (rekonstrukce)

Model ghetta k roku 1850

V atmosféře zvýšeného zájmu o bývalé třebíčské ghetto, které bylo spolu se hřbitovem a bazilikou sv. Prokopa zapsáno v roce 2003 do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, se zrodila myšlenka zpracování historicky věrohodného modelu židovského ghetta. Z iniciativy Milana Šťastného ml. byly vytvořeny podmínky pro zkušeného modeláře Stanislava Vršku a historika Rudolfa Fišera k práci na modelu. Po všech stránkách náročná konstrukce modelu byla započata na sklonku roku 2004 a ukončena v květnu roku 2006.

Model třebíčského ghetta zachycuje stav tohoto židovského sídliště k roku 1850. Z té doby totiž zůstaly v židovských pozemkových knihách zachovány až překvapivě podrobné a dostatečně přesné popisy jednotlivých objektů i jejich dílů. Zachycují rozměry místností a dalších částí domů, velikost dvorů či zahrad, rozměry i podobu dřevěných staveb ve dvorech (dílny, komory, záchody, stáje, kůlny nebo studny), ale také počty a směřování dveří i oken. Méně časté jsou informace o užité střešní krytině. Tvar i rozměry půdorysů jednotlivých domů, které se až do dnešních dnů nijak výrazně nezměnily, poskytla pro model indikační skica (resp. stabilní katastr) z r. 1835. Tvůrci modelu vycházeli rovněž ze zachovaných starších plánů a kreseb (např. židovských krámů), historických fotografií a také z výsledků probíhajícího stavebně historického průzkumu. Pro věrohodné ztvárnění některých detailů staveb bylo zapotřebí využít navíc ještě poznatky o architektonické podobě jiných ghett, zejména pražského Židovského Města.

Model třebíčského ghetta je zhotoven z letecké vodovzdorné překližky o síle 0,8–1,55 mm a z lipového dřeva, některé drobné detaily jsou z prolakovaného kartonu. Pro barevné zpracování byly použity modelářské syntetické a akrylové barvy. Zvolené měřítko modelu (1 : 100) umožnilo obsáhnout a technicky zvládnout celý prostor ghetta a při tom zachovat jednotlivé drobnější stavební články domů.

Model není a nemůže ani být absolutně přesnou, pouze zmenšenou kopií minulé skutečnosti, je však jejím dostatečně věrohodným zobrazením. S ohledem na rozsáhlé množství využitých písemných i obrazových dokumentů o podobě jednotlivých domů i celého ghetta v r. 1850 představuje model odborné dílo. Současně je pro své citlivé tvůrčí a estetické ztvárnění historických informací rovněž pozoruhodným dílem výtvarným. Smyslem modelu je ukázat všem současným i budoucím návštěvníkům třebíčského ghetta jeho podobu jako svébytného urbanistického a architektonického celku a názorně jim přiblížit dávno minulou atmosféru židovského sídliště, které je právem považováno za vzácný odkaz minulosti.

Návštěvníci mají příležitost prohlédnout si model, který jim za přispění počítače dovolí aktivně se podílet na pozorování jeho nejvýznamnějších objektů a zvolit si k tomu komentář v příslušném jazyce, v ženské galerii Zadní synagogy.