Zavřít

 

 

Etapy vývoje: 1556–1618 | 1618–1654 | 1654–1723 | 1723–1850

Podrobnosti a rekonstrukce vývoje půdorysu do roku 1850

Rodové domy před rokem 1850

Středověkou sídlištní situaci ani původní podobu židovského sídliště v blízkosti benediktinského kláštera neznáme, přítomnost židovské komunity je zde však v písemných pramenech spolehlivě doložena k r. 1338 a 1410. Na počátku novověku, na sklonku 40. let 16. století, pak máme k dispozici prokazatelné svědectví o existenci židovské komunity v těsné blízkosti města Třebíče v listině majitele třebíčského panství Jana z Pernštejna z roku 1547.

Prakticky nepřetržitě můžeme zkoumat vývoj židovského sídliště v Podklášteří teprve až od poloviny, resp. od poslední čtvrtiny, 16. století do roku 1849, kdy ghetto formálně zaniklo, případně do roku 1850/1851, kdy byly pořízeny poslední samostatné židovské pozemkové knihy. V souladu s časovými mezníky základních pramenů lze rozvoj židovského sídliště organicky rozčlenit do následujících etap: I. 1556–1618, II. 1618–1654, II. 1654–1723, IV. 1723–1850.