Zavřít

 

 

Zkratky

AČ Archiv český

AMT Archiv města Třebíče

AOPP Archiv oddělení památkové péče

ASÚ Archiv stavebního úřadu

ČMM Časopis Matice moravské

ČSPSČ Časopis Společnosti přátel starožitností československých

ČVK číslo vložky knihovní

DaS Dějiny a současnost

FHB Folia historica Bohemica

HG Historická geografie

JB Judaica Bohemiae

KÚT Katastrální úřad Třebíč

MěÚT Městský úřad Třebíč

MZA Moravský zemský archiv

SOkA Státní orkesní archiv

VVM Vlastivědný věstník moravský

ZM Západní Morava

ŽaM Židé a Morava